Warunki Gwarancji

Warunki Gwarancji


Warunki gwarancji Blixet Sp. z o.o z siedzibą w Sosnowcu

Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie. Do oceny wad produktu upoważnione są wyłącznie Autoryzowane Punkty Serwisowe , a wszystkie naprawy gwarancyjne muszą być przeprowadzone przez Autoryzowane Punkty Serwisowe. W przypadku dokonania zmian konstrukcyjnych lub napraw poza Autoryzowanymi Punktami Serwisowymi oraz zerwania lub uszkodzenia założonych plomb prawa gwarancyjne zostaną utracone. Rozpatrzenie zgłoszenia przez serwis nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od wpłynięcia zgłoszenia.

W sytuacji sprzedaży nie konsumenckiej, czyli podmiotom, co do których nie znajdują zastosowania ustawowe dotyczące ochrony konsumentów oraz niezgodności towaru z umową, w zakresie wad fizycznych obowiązuje gwarancja. Przepisy dotyczące rękojmi stają się wyłączone i nie mają zastosowania w tym przypadku .

Gwarancją nie są objęte:

• uszkodzenia na skutek niewłaściwego, niezgodnego z instrukcją obsługi oraz szkoleniem użytkowania, zabrudzenia wrażliwych mechanizmów , samodzielnego ingerowania w produkt lub samodzielnej próby naprawy oraz niewłaściwego przechowywania .

• uszkodzenia mechaniczne i wywołane nimi wady, uszkodzenia transportowe oraz awarie spowodowane przez czynniki zewnętrzne takie jak: zalanie cieczą, zawilgocenie (np. przez opady atmosferyczne lub kondensację pary wodnej w zmiennych temperaturach), zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura ( zakres temperatury pracy +10 do +30 ◦c ), wyładowania atmosferyczne, pożar, nieprawidłowe napięcie w sieci, niewłaściwa wentylacja, działanie czynników chemicznych, a także innych będących poza kontrolą Gwaranta;

• okresowe kontrole, konserwacja i naprawa lub wymiana części z powodu normalnego zużycia eksploatacyjnego (zarysowania, trudne do usunięcia zabrudzenia, wytarcia napisów itp.);

• czyszczone elementy zewnętrzne jak i wewnętrzne (np. głowice , układy elektroniki , mechanizmy napędowe ,obudowa itp)

• niewłaściwe użytkowanie, włącznie z wykorzystywaniem niniejszego produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niewłaściwej instalacji oraz wprowadzania modyfikacji niezatwierdzonych przez firmę Blixet ;

• wycieku produktów spożywczych lub płynów, lub działania substancji chemicznych, które mogą mieć negatywny wpływ na produkt;

• nieprawidłowe podłączenie urządzenia bądź też montaż / instalacja wykonana niezgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji obsługi urządzenia;

• uszkodzeń lub wadliwego działania wynikającego ze stosowania nieoryginalnych lub regenerowanych materiałów eksploatacyjnych; użycie nieodpowiedniego materiału do druku tj średnicy filamentu , nieautoryzowanego producenta .

• przewodów, części obudowy, śladów powstających w czasie eksploatacji jak zarysowania, zabrudzenia, wytarcia.

• oprogramowanie poprzez zastąpienie go innym niż zastosowany w urządzeniu oraz wszystkich spowodowanych tym uszkodzeń .

• Działania użytkownika poprzez wpisanie błędnych parametrów powodujących błędny wydruk i nie poprawną pracę Drukarki 3D .

• uszkodzenia szyby spowodowane odrywaniem wydruku od stołu gdy temperatura szyby przekracza 30 ◦ c .

• zatkania głowicy spowodowane nie właściwą wymianą filamentu lub użyciem filamentu nie zakupionego u producenta drukarki lub przez niego rekomendowanego .

• części uszkodzone przez pozostawione urządzenie bez nadzoru .

• uszkodzona szyba lub głowica podczas niewłaściwego ustawienia punktu 0 osi Z i uderzeniem głowicy w szybę.

Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.