The idea of ​​the company

The idea of ​​the company


Za sukcesem naszej firmy stoją ludzie, których profesjonalizm, pasja i zaangażowanie pozwoliło zbudować zespół zdolny do tworzenia nowych innowacyjnych technologii dla biznesu. Determinacja sprawiła, że dziś możemy pochwalić się specjalistyczną wiedzą i autorskimi rozwiązaniami w zakresie produkcji precyzyjnych, multimateriałowych drukarek 3D w technologii FFF.

Możliwość zaprojektowania i decydowania o procesie tworzenia, powstanie przedmiotów od podstaw i kontrola nad ich stworzeniem – to nowa droga w Twoim przedsiębiorstwie. Naszych klientów prowadzimy przez tę drogę na każdym etapie pracy z produktem – od decyzji zakupu, po testy, szkolenie i autoryzowany serwis.

Od 2009 jesteśmy wyczuleni na potrzeby klientów i odpowiadamy na nie wykorzystując całą wiedzę i doświadczenie naszej kadry. Przyświeca nam wiele celów, jednak najważniejsze jest dla nas dostarczenie rozwiązań, które usprawnią pracę w Twoim przedsiębiorstwie i pozwolą osiągać zaskakującej jakości efekty, przy niewielkim nakładzie pracy.

Szybkość, precyzja i jakość stoją za każdym z naszych pomysłów, lecz wciąż mamy potrzebę i możliwości robienia więcej, lepiej i doskonalej dlatego pracujemy nad innowacyjnym rozwiązaniem na polskim rynku drukarek 3D, która pozwoli na niespotykaną dotychczas jakość i precyzję.

Behind the success of our company there are people whose professionalism, passion and commitment allowed to build a team capable of creating new innovative technologies for business. Determination meant that today we can boast of specialized knowledge and proprietary solutions in the production of precision, multimaterial 3D printers in FFF technology. The ability to design and decide about the creation process, creating objects from scratch and controlling their creation – this is a new way in your company. We lead our customers through this path at every stage of work with the product – from purchase decisions to tests, training and authorized service. Since 2009, we have been sensitive to the needs of our clients and are responding to them without using all the knowledge and experience of our staff. We have many goals, but the most important thing for us is to provide solutions that will improve the work in your company and allow you to achieve surprising quality results with little effort. Speed, precision and quality are behind each of our ideas, but we still have the need and the opportunity to do more, better and better, which is why we are working on an innovative solution on the Polish 3D printer market that will allow us to achieve unprecedented quality and precision.